Algemene voorwaarden

Gebruikmaking van de diensten van De Klas van '21 is op eigen risico.  U bent zelf verantwoordelijk voor een goede internetverbinding.

De Klas van '21 zet zich 100% in de dienst naar tevredenheid uit te voeren.  Ten slotte doet De Klas van '21 dit met hart en ziel. Zij is echter niet verantwoordelijk als een dienst geen doorgang kan vinden en houdt zich het recht voor een dienst af te gelasten.

Privacy

De klas van '21 is een collectief van schrijfdocenten die diverse schrijfworkshops aanbiedt, veelal online. Onderstaande privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van deze website en de verkregen gegevens door het gebruik maken van deze dienst(en). Verkregen gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voorgeeft.

Contactgegevens

Deklasvan21@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

De Klas van '21 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Het betreft de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of tijdens een gesprek t.b.v. deelname aan een workshop.

 

De Klas van '21 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw aanmelding of vraag.
  • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je te informeren over wijzigingen van diensten

 

De Klas van'21 gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • Gmail – e-mail wordt gehost bij Gmail. Als jij contact opneemt via e-mail, dan worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Gmail.
  • Jouwweb – De website en back-ups van de website worden gehost door Jouwweb. 
  • Jouwweb houdt statistieken bij van het websitebezoek op basis van ip-adressen. Het betreft het aantal bezoeken per pagina.
  • Diverse computerprogramma’s van microsoft office t.b.v. de administratie (word, excel). Toegang tot de gegevens is beveiligd met een wachtwoord.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Gegevens worden conform een de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar bewaard mits wettelijk noodzakelijk. Overig gegevens zoals, e-mails worden maximaal 2 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Klas van '21  deelt jouw persoonsgegevens slechts met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Jouwweb maakt gebruik van noodzakelijke cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Klas van '21 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij De Klas van '21 een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die De Klas van '21 van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Deklasvan21@gmail.com

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Atelier Papoe zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

De Klas van '21 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Klas van '21 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met De Klas van '21 via Deklasvan21@gmail.com

Maak jouw eigen website met JouwWeb